EDELHOLZ - parketta, padló egy életre

Adatvédelem

 

 A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Hatályos: 2022. szeptember 01.

 

1.   Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:

EDELHOLZ Faipari Kft.

Székhelye:

9900 Körmend, Gárdonyi Géza u. 19.

adószám:

13514417-4-18

csoportos adószám:

17782799-5-20

Cégjegyzékszáma:

18 09 106815

E-mail:

info@edelholz.hu

Telefon:

06 92 571028

Honlap:

https://edelholz.hu/

 

2.   Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat (a továbbiakban: Tájékoztató) az EDELHOLZ Faipari Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) www.edelholz.hu weboldalával kapcsolatosan végzett adatkezelési tevékenységére vonatkozóan tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Weboldalunk használata során Ön megadja személyes adatait. Ezeket az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük, és minden esetben igyekszünk az Ön adatkezeléssel kapcsolatos igényeinek és elvárásainak megfelelni. Az adatok kezelése során mindig különös gondossággal járunk el, és az adatokat védjük az illetéktelen hozzáféréstől. Ezt kiemelt fontosságúnak tekintjük.

Az adatkezelési tevékenységünket meghatározó jogszabályok elsősorban:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation – GDPR, a továbbiakban: Rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Tájékoztató célja, hogy ismertesse a szolgáltatásunkat igénybe vevő, illetve weboldalunkat látogató személyek adatátadással, adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, az általunk kezelt adatok körét, az adatok kezelésének elvét és módszereit, célját, jogalapját és időtartamát.

 

3.   Fogalmak

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Személyes adat:              az érintettre vonatkozó bármely információ, például valamely azonosító, név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

Különleges adatok:         a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés:      az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adatokba való betekintés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése.

Adatkezelő:       az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:              az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett:              bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több tényező alapján – azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adattovábbítás:              a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Az EGT-tagállamokba, illetve az Európai Unió szervei felé irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adattörlés/törlés:           az adatok felismerhetetlenné tétele tartalomtörléssel vagy ezzel egyenértékű eredményt lehetővé tevő módon.

Adatvédelmi incidens:   a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

EGT-tagállam:   az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország:            minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam.

NAIH:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyarország vonatkozásában a GDPR szerinti felügyeleti hatóság.

4.   Az adatkezelés alapvető elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelése során minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatok pontosak és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság”);
 • tárolását olyan formában végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelőként felelősek vagyunk a fentieknek való megfelelésért, szükség esetén a megfelelést igazoljuk („elszámoltathatóság”).

 

5.   Kezelt adatok

 

5.1        Kapcsolatfelvétel

Érintettek: Kapcsolatfelvételi szándékkal az adatkezelőhöz forduló természetes személy/jogi személy képviselője

Adatkezelés célja: Válasz küldése, kapcsolatfelvétel.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata:

Ha a szerződéskötés során, vagy azt megelőzően személyesen, e-mail üzenet, vagy telefonhívás útján megadja számunkra az elérhetőségeit, ezeket kapcsolattartásra, valamint a szolgáltatásunk teljesítésére fogjuk használni.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban nem tudunk kapcsolatot tartani Önnel. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

 A fenti adatok átadásra kerülhetnek partnerünk, a Woodcorner Faműves és Kereskedelmi Kft. részére.

5.2        Ajánlatkérés

Érintettek: minden természetes személy, aki weboldalunkon ajánlatot kér, vagy az ajánlatkérésben az ajánlatkérő fél (társaság) képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: ajánlatadás, szerződéskötés.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

(hozzájárulás) – természetes személy ajánlatkérő esetén

 

GDPR 6. cikk (1) f)

(Adatkezelő jogos érdeke) – jogi személy ajánlatkérő esetén

A szerződés megkötését megelőzően átvett adatok a szerződéskötés meghiúsulása esetén 60 napon belül törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén az adatokat az Adatkezelő a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig őrzi meg.

e-mail cím

telefonszám

cím

 

Az adatkezelés folyamata:

Az ajánlatkérésben szereplő, az ajánlatkérő által megadott személyes adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag az ajánlatadás, valamint később a szerződés megkötése, teljesítése, azonosítás és kapcsolattartás céljából. Az Érintett címét azért kérjük, hogy az adott területtel, régióval foglalkozó munkatársunk vehesse fel vele a kapcsolatot.

Amennyiben az ajánlatkérő jogi személy, és a munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8).

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor az ajánlatadásnak, szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

 

5.3        Időpontfoglalás

Érintettek: minden természetes személy, aki weboldalunkon időpontot foglal.

Adatkezelés célja: megbeszélés szervezése.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

(hozzájárulás)

Ezeket az adatokat a Hubspot, mint adatfeldolgozó őrzi. Mi csak akkor őrizzük tovább ezeket az adatokat, ha ajánlat/szerződés/számla jön létre.

e-mail cím

telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata:

A weboldalunkon lehetősége van időpontot foglalni ahhoz, hogy személyesen, bemutatótermünkben beszélgethessen munkatársunkkal. Az időpontfoglaláshoz a kapcsolattartáshoz szükséges adatait bekérjük.

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor az időpontfoglalásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

Az adatkezelés során a Hubspot Inc. adatfeldolgozóként működik közre. A fenti adatok átadásra kerülhetnek partnerünk, a Woodcorner Faműves és Kereskedelmi Kft. részére.

 

5.4   Ügyfél nyilvántartás

Érintettek: Az Adatkezelőtől ajánlatot kérő természetes személy/jogi személy képviselője

Adatkezelés célja: Megrendelési és gyártási folyamat menedzselése.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

ügyfél megjelenések, megjegyzések, megrendelés státusz

GDPR 6. cikk (1) f)

(Adatkezelő jogos érdeke)

Szerződéskötés esetén a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, az ajánlattételt követő 3 év.

 

Az adatkezelés folyamata:

Az ügyfelek megrendeléssel kapcsolatos státuszát folyamatosan nyilvántartjuk a megrendelési és gyártási folyamat optimalizálása érdekében.

A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8).

5.5 Beléptetés/kiléptetés

Érintettek: Az Adatkezelő telephelyeire látogató természetes személyek

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) f)

(Adatkezelő jogos érdeke)

Az adatokat az adatkezelő nem őrzi, csak betekint az adatfeldolgozó Vagyonvédelmi szolgáltató által őrzött adatokba szükség esetén.

rendszám

belépés/kilépés ideje

 

Az adatkezelés folyamata:

A telephelyünkre érkező és onnan távozó minden személy adatait az adatfeldolgozó vagyonvédelmi szolgáltató rögzíti.

A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8).

5.6   Megrendelés

Érintettek: Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy/jogi személy képviselője

Adatkezelés célja: ajánlatadás, szerződéskötés.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

(hozzájárulás) – természetes személy megrendelő esetén

 

GDPR 6. cikk (1) f)

(Adatkezelő jogos érdeke) – jogi személy megrendelő esetén

A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig

e-mail cím

telefonszám

cím

számlázási adatok

 

Az adatkezelés folyamata:

A megrendelésben szereplő, a megrendelő által megadott személyes adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a megrendelés teljesítése, azonosítás és kapcsolattartás céljából.

Amennyiben a megrendelő jogi személy, és a munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8).

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

5.7   Az adatokat egyes esetekben átadjuk a velünk együttműködő fényképésznek referenciafotózáshoz, valamint a kivitelezésben közreműködő partnerünknek. Az adatok átadásához minden esetben külön hozzájárulást kérünk.

Érintettek: Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy/jogi személy képviselője

Adatkezelés célja: Gyártás szervezése, utánrendelések.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

Ügyfél neve, azonosítók (gyártási sorszámok), rendeléssel kapcsolatos információk

rendszám

belépés/kilépés ideje

GDPR 6. cikk (1) a)

(hozzájárulás)

10 év

 

Az adatkezelés folyamata:

A rendelésnél megadott adatokat egy gyártás listában is kezeljük. A listából kereshetők vissza a megrendeléssel és gyártással kapcsolatos információk, ami a későbbi utánrendelések teljesítéséhez szükséges lehet.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket. 

5.8   Szállítás

Érintettek: Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy/jogi személy képviselője

Adatkezelés célja: Kiszállítás.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

(hozzájárulás)

A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig

telefonszám

szállítási cím

 

Az adatkezelés folyamata:

A megrendelések kiszállításához felhasználjuk a megadott személyes adatokat. Amennyiben a szállítást külső szolgáltató végzi, a számára átadjuk a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket. 

5.9     Fájlmegosztó felület hozzáférés

Érintettek: Fájlmegosztó felületre regisztráló természetes személyek.

Adatkezelés célja: Tartalmak megosztása.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk c) pont (Jogi kötelezettség teljesítése)

szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8+1 év

e-mail cím

cégnév

település

foglalkozás

jelszó

 

Az adatkezelés folyamata:

Weboldalunkon lehetőség van letölthető szakmai tartalmakhoz való hozzáférésre. A hozzáférés regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során kért adatokat a fiók létrehozásához és kezeléséhez használjuk.

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor a fiók létrehozásának és használatának feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok megadása.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket. 

5.10    Számlák kezelése

Érintettek: Magánszemély vásárlók.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk c) pont (Jogi kötelezettség teljesítése)

szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8+1 év

lakcím

 

Az adatkezelés folyamata:

Magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem fogadható el.

Az adatok ellenőrzés esetén átadásra kerülnek az illetékes szerv (NAV) részére.

5.11          Kamerás megfigyelés

Érintettek: A kamerák látószögébe lépő személyek

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem, nagy terület biztonsági megfigyelése (vihar-, vagy tűzkár, stb.), emberi élet és testi épség védelme

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

képmás

GDPR 6. cikk f) pont (jogos érdek)

7 nap

 

Az adatkezelés folyamata:

Az adatkezelő telephelyeire belépő személyek képmása rögzítésre kerül a működtetett elektronikus megfigyelő rendszerben.

A megfigyelő rendszert adatfeldolgozó (vagyonvédelmi szolgáltató) üzemelteti.

Ellenőrzés során az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes rendvédelmi szervek részére.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos rendelkezéseket külön kameraszabályzat tartalmazza.

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8 pont).

5.12        Hírlevél feliratkozás

Érintettek: A hírlevelünkre feliratkozó természetes személyek.

Adatkezelés célja: Hírlevél küldés

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

e-mail cím

GDPR 6. cikk a) pont (Hozzájárulás)

A hozzájárulás visszavonásáig

név

telefonszám

irányítószám

város

érdeklődési kör

Az adatkezelés folyamata:

A weboldalunk meglátogatása során lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre, melyben a későbbiekben tájékoztatjuk a feliratkozókat újdonságainkról, promócióinkról, egyéb híreinkről. A feliratkozást megteheti első látogatása alkalmával egy felugró ablak segítségével, valamint később bármikor a „katalógus letöltése” menüpontban.

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor ezek hiányában az Érintett számára nem tudunk hírlevelet küldeni.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

Az adatkezelés során a Hubspot Inc. adatfeldolgozóként működik közre. A fenti adatok átadásra kerülhetnek partnerünk, a Woodcorner Faműves és Kereskedelmi Kft. részére.

 

5.13        Közösségi media megjelenés

Amennyiben a felhasználó saját döntése alapján kedveli az Adatkezelő közösségi média oldalát, úgy a következő adatait is megismerheti az Adatkezelő: profilnév, profil URL-je, profil azonosítója, profilkép, megadott lakcíme, neme, születésnapja, bemutatkozása. A közösségi média oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokra vonatkozóan Adatkezelőnek a Közösségi média oldal üzemeltetője minősül, az adatkezelésre az üzemeltető Adatvédelmi és Szolgáltatási Feltételei az irányadóak.

 

5.14        Sütik (cookie-k)

Weboldalunk (https://edelholz.hu/) sütiket használ a jobb felhasználói élmény biztosítása, valamint a weboldalunk használatának jobb megértése érdekében.

Az általunk használt sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatást és beállítási lehetőségeket biztosítunk a weboldal első alkalommal történő meglátogatása során felugró ablakban.

 

5.14.1    A sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

5.14.2    Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az edelholz.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során.

 

5.14.3    Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)

Ezek a sütik az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használják fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.

 

5.14.4    Cookie-k visszautasítása

Az edelholz.hu, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

 

6.   Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
 • az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

 

7.   Az adatok továbbítása, átadása

A szolgáltatásunkat igénybe vevő, illetve a weboldalunkat használó természetes személyek személyes adatait kizárólag az 5., illetve az ebben a pontban meghatározott partnereinknek, adatfeldolgozóinknak továbbítjuk, illetve adjuk át, valamint a hatóságoknak megkeresés esetén.

Az adatkezelési tevékenységünkben közreműködő partnerekkel, illetve adatfeldolgozókkal minden esetben az adatkezelés részleteire kiterjedő írásbeli megállapodást kötöttünk.

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

-        MORGENS Design Kft. – tárhely szolgáltatás (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2., Cégjegyzékszám: 20 09 072782, Adószám:23964710-2-20)

-        Hubspot Inc. – időpontfoglalás, hírlevél, ügyfél adatbázis (2 Canal Park, MA 02141, Cambridge, USA, +1 888 482 7768)

-        HolistiCRM Kft. – marketing (1182 Budapest, Tarkő utca 62., Cégjegyzékszám:01 09 200582, Adószám:25115486-2-43)

-        Patent Védelem Security Kft. – vagyonvédelem (9024 Győr, Mécs L. u. 7., Cégjegyzékszám: 08-09-030367, Adószám: 26540575-2-08)

-        Grád Kft. – kivitelezés (2600 Vác, Quell Rudolf utca 7., Cégjegyzékszám 13 09 177783, Adószám: 11359494-2-13)

-        SZALAI Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. – gyártás (8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 2., Cégjegyzékszám:20 09 063139, Adószám:11359425-4-20)

-        SMART Informatika Kft. – rendszergazda: (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 9, cégjegyzékszám: 20-09-070966, adószám: 22954282-2-20)

-        Nextcloud GmbH – felhő tárhely, fájlmegosztó felület (Hauptmannsreute 44A 70192 Stuttgart, Germany, HRB 227086 (AG München), +49 711 25 24 28 90)

 -       Zalaware – vállalatirányítási rendszer (Zalaware Informatikai Rendszerház Kft., Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u 2-4., Cégjegyzékszám:20 09 071807, Adószám:23443558-2-20)

-        Woodcorner Faműves és Kereskedelmi Kft. – együttműködő partner, bemutatóterem (6725 Szeged, Szentháromság utca 49., Cégjegyzékszám: 06-09-026045, Adószám: 27949362-2-06)

8.   Az érintettek jogai

 

8.1        Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

8.2        A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.3        A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4        A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

8.6        A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

8.7        Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

a)           az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

b)           az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti, melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

 

8.8        A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

8.9        Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

a)           az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b)           meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy

c)            az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8.10     Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

8.11     Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

8.12     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 9900 Körmend, Gárdonyi Géza u. 19.
 • E-mailben: info@edelholz.hu
 • Személyesen: a 06 92 571028 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Katalógus letöltése

Katalógus letöltése

Padló, parketta kiszállítás az alábbi megyékbe: Bács-Kiskun – Kecskemét, Baranya – Pécs, Békés – Békéscsaba, Borsod-Abaúj-Zemplén – Miskolc, Csongrád-Csanád – Szeged, Fejér – Székesfehérvár, Győr-Moson-Sopron – Győr, Hajdú-Bihar – Debrecen, Heves – Eger, Jász-Nagykun-Szolnok – Szolnok, Komárom-Esztergom – Tatabánya, Nógrád - Salgótarján, Pest – Budapest, Somogy – Kaposvár, Szabolcs-Szatmár-Bereg – Nyíregyháza, Tolna – Szekszárd, Vas – Szombathely, Veszprém – Veszprém, Zala - Zalaegerszeg